Tag: RAS-0308

Cuộc gặp mặt đáng nhớ cùng cô bạn thân ngọt nước

Cuộc gặp mặt đáng nhớ cùng cô bạn thân ngọt nước. Nếu nô lệ hết hạn, nó sẽ được giao các nhiệm vụ khác, có thể tốt hoặc xấu cho nô lệ. Nhưng điều mà hầu hết nô lệ mong muốn nhất chính là cuộc sống nô lệ. Do hội nghị n...